BOLIG+ er et ambitiøst initiativ med fokus på realisering af sunde, fleksible og energioptimerede boliger af høj arkitektonisk kvalitet.

På denne side kan du følge med i BOLIG+ processen og blive opdateret på projektets nyeste erfaringer.

DATA FOR BOLIG+ I SØBORG

Aktører

Bygherre:
Realdania By & Byg, Jarmers Plads, 1551 København V, tlf. 7011 6666
Projektleder: Jørgen Søndermark

Totalrådgiver:
Arkitema Architechts, Frederiksgade 32, 8000 Aarhus C, tlf. 7011 7011
Projekteringsleder: Lars kvist.

Ingeniørrådgivning:
MOE A/S, Åboulevarden 22, 8000 Aarhus C, tlf. 8750 8700
Projektleder: Jens Holm

Entreprenør:
Dansk Boligbyg as, Roskildeafdeling, Havnevej 1, 2. sal, 4000 Roskilde.
Kontaktperson: Afdelingsleder Jeppe Nielsen, tlf. 5123 0771

billed1

Energi

Energiklasse mv.
Energimærke 2020 med et beregnet energiforbrug på – (minus) 38,8 kWh/ m2*år
Det beregnede transmissionstab gennem klimaskærmen – ekskl. vinduer og døre – er 4,0 W/ m2.
Tæthed i det færdige hus er testet til 0,4 l/s pr. m2 opvarmet etageareal ved trykprøvning med 50 Pa.

Projekt

Generelt
BOLIG+ projektet er opført som et etagebolighus i fem etager. Nederste etage – etage 0 – fungerer som serviceetage, der rummer teknik, depoter, cykelparkering og tørrerum, der også rummer teknik for solceller – herunder væskebatterier. Der er adgang fra både gade- og gårdside.
Etage 1 – 4 rummer 10 boliger fordelt på 3 forskellige typer, der i størrelse spænder fra to- til fireværelses boliger. Huset er placeret på den højest beliggende grund på Søborg Hovedgade, og fra den øverste østvendte bolig kan man i klart vejr se helt til Sverige.

Lejlighedsoversigt og BBR areal:
2 stk. to-værelses boliger på niveau 1 og 2 mf. 91,7 m2 pr. bolig
4 stk. lille tre-værelses på niveau 1 og 2 tv. og th. 91,7 m2 pr. bolig
2 stk. stor tre-værelses på niveau 3 og 4 tv. 110,5 m2 pr. bolig
2 stk. fire-værelses på niveau 3 og 4 th. 140 m2 pr. bolig

Herudover hører der en 5,3 m2 lukket altan til hver bolig.
Andel af serviceetage – ikke opvarmet areal – udgør 21,7 m2 pr. bolig.

billed2

Til hver bolig hører én overdækket (grønt tag med mos-sedum) parkeringsplads i fælles carport i gård.

billed3

Vest for huset er der på terræn udført overdækket affaldsgård (mos-sedum) til husholdningsaffald og affaldssortering.

Gård og haverummet er lydmæssigt beskyttet mod trafikken på Søborghovedgade af huset og en støjmur i hvid beton, der på side mod gade er udført med espaliérlister, begrønnet med vedbend og klatrende Hortensia.

Alle boliger er solgt og indflyttet i løbet af første halvår 2016.

billed4

Byggeteknik

Generelt
Huset er grundlæggende opført i en enkel byggeteknik baseret på kendte konstruktionsprincipper, men optimeret i forhold varmeisolering og tæthed.
De bærende og stabiliserende konstruktioner er udført i beton – ydervægge, lejlighedsskel og dæk.
Huset er derfor at karakterisere som et tungt hus.

Hovedkonstruktioner

Facaderne
Facaden består af en 540 mm tyk betonsandwich-konstruktion med 200 mm bagvæg, 70 mm forplade og herimellem 270 mm isolering, primært som polystyren (EPS) med grafit, men med mineraluld omkring vindueshuller pga. brandbeskyttelse af grafit isoleringen. Den samlede U-værdi inklusiv kuldebroer er 0,12 W/m2K. Facadeelementerne er udført uden udstøbning omkring vinduer.

Dæk, generelt
Dækkonstruktioner inkl. tagdæk er udført med 220 mm huldæk.

Etagedæk mod uopvarmet serviceetage – etage 0
Under huldæk er der ophængt 250 mm isolering. Pga. flere gennemgående betonvægge bliver den samlede U-værdi inklusiv kuldebroer 0,37 W/ m2K.

Tagdæk
Der er udført varmt tag med gennemsnitlig 400 mm mineralulds isolering og tagdækning med 2 lag SBS tagpap. Den samlede U-værdi er 0,08 W/ m2K.

Terrændæk i trapperum og gang
Lysegrå betonklinker på støbt betongulv med 400 mm isolering og en samlet U-værdi inklusiv kuldebroer på 0,09 W/ m2K.

Isolerede vægge i etage 0
Da trapperum og adgang fra Søborg Hovedgade skærer igennem det uopvarmede areal i etage 0, er vægge omkring trappe og gang varmeisolerede med 170 mm isolering. Den samlede U-værdi inklusiv kuldebroer er 0,29 W/ m2K.

Komplettering

Vinduer
Huset er udført med tilstrækkeligt store vinduer til at opnå et godt dagslys i rummene, men af hensyn til risiko af overophedning af boligerne er partierne ikke gjort større end nødvendigt for lysindtag. Dog er der et relativt stort glasareal i skydedørsparti imellem stuen og den lukkede altan, hvilket kun kan forsvares pga. altanens solafskærmende effekt, samt mulighed for naturlig ventilering af altanen.

Vinduerne er træ-alu vinduer Velfac 200 Energy med tre lag glas. De har en gennemsnitlig U-værdi på 0,97 W/ m2K, en G-værdi på 0,49, og den gennemsnitlige glas/ramme procent er 77.

Da der ikke er betonlysninger omkring vinduer og altandøre, er montage sket til beslag indstøbt i bagmur.

Lufttætning omkring vinduer er generelt udført med lysningsfolie – klæbet til vindueskarme og betonbagmur med butylklæb. Lysningsfolier er afdækket med hvidlakerede MDF tilsætningspaneler.
I etage 0 og omkring badeværelsesvinduer er der anvendt BS-false.

Overflader

Vægoverflader
Generelt: fuldspartlet og malet med hvid plastikmaling.
I badeværelser: kombination af overflader med lyse klinker og hvid plastikmaling på væv.

Gulve
Lakeret og hvidpigmenteret ask lamelparket i køkken og opholdsrum.
Sorte klinker i badeværelser.

Lofter
Hvor der er installationer i loft – typisk ventilation - er der udført forsænkede gipslofter, hvidmalede, lokalt med akustikfelter.
Hvor der ikke er installationer, er de varmeakkumulerede betondæk direkte eksponeret mod indeklimaet og fremstår hvidmalede.
I etage 0 og i trapperum er der udført træbetonlofter.

Vand, varme og ventilation

Varmegenvinding af badevand
Badevandet løber særskilt i isoleret afløb til kælderen, hvor varmen genvindes via Recoh multivert fra Hei-Tech. Det betyder, at varmen fra badevandet overføres til det kolde vand med en virkningsgrad på ca. 60 %. Denne teknik sparer skønsmæssigt ca. 30 % af det totale varmtvandsforbrug.

billed5

Ventilation
Der er decentral mekanisk balanceret ventilation i hver lejlighed. Ventilationsanlægget er et Nilan comfort 300 som er fugtstyret efter behov. Anlægget kører med en minimums luftmængde på ca. 30 l/s og maksimal luftmængde på ca. 55 l/s. Varmegenvinding er på ca. 90-95 % og SEL værdien ca. 0,8-1,0 kJ/m3 begge dele afhængig af luftmængde. Udover fugtstyringen kan anlægget manuelt reguleres direkte på anlægget eller via emhætte. Anlægget er udstyret med en el-forvarmeflade som skal forhindre varmeveksleren i at tilise samt en el-eftervarmeflade som ved behov kan hæve indblæsningstemperaturen og herved sikre en højere komfort.

billed6

I sommerperioden kan anlægget nemt sættes i sommermode således at anlægget ”slukkes”, og beboerne lufter ud via åbning af vinduer. På badeværelset er der dog PIR føler, som sørger for at tænde anlægget, såfremt der er personer tilstede. Ligeledes tændes anlægget også såfremt emhætten benyttes.
Trappeopgang samt uopvarmet kælder er naturligt ventileret. Dog er tørrerum i kælderen suppleret med mekanisk udsugning styret via fugt føler.


Varme
Varmeforsyningen er fjernvarme. For at opnå en hurtig regulerende varme er der radiatorer i alle lejligheder. Radiatorerne er alle udstyret med Danfoss Living termostater, således at det er muligt for beboerne at lave urprogrammer m.m.
Der er forudsat 80/35 på primærsiden og 60/30 på sekundær siden.

billed7

Varmt brugsvand
Det varme brugsvand produceres centralt via en varmtvandsbeholder med en effektiv størrelse på 470 l og en effekt på 37 kW ved temperatursættende 65/35 °C og 10/55 °C. Der boostes til 70 grader til legionellabekæmpelse en gang om ugen - i sommerhalvåret, hvor fremløb fra fjernvarme er lavere end 75 °C sker dette via elpatron.

El-installationer

Intelligent bolig
Boligerne er udstyret med det intelligente styresystem fra Zensehome. Systemet gør, at alle stikkontakter kan programmeres m.m. Se mere i kapitel 7.8. om dette.

Elevator

billed8

Elevatoren er i praksis en tovhydraulisk lift, der i forhold til handicapkrav etc. er udført som en elevator, men bevæger sig med noget lavere hastighed – 0,15 m/s. Den lave hastighed betyder, at det er betydeligt hurtigere at bruge trappen, hvilket forventes at ville spare på driften af elevatoren – og medvirke positivt til beboernes sundhed.


Det er den lave hastighed, der gør at den teknisk set er en lift, som derfor henhører under maskindirektivet. Liften må udføres med mindre overhøjde end en elevator, hvorfor overhøjde over tag kan undgås. Der er således ikke nogen overhøjde, der kaster skygge eller optager plads i forhold til optimal udnyttelse af taget til solceller.
Den valgte model er en tovhydraulisk lift fra H-elevator Aps. Den skønnes at bruge ca. 750 kWh pr. år.

Vedvarende energi – solceller

 billed9

For at huset kan opnå energineutralitet skal der produceres meget vedvarende energi (VE). I BOLIG+ Søborg er al VE strøm fra solceller. Solcellerne er leveret af Racell. Produktionen er fordelt på 2 anlæg placeret på henholdsvis tag og facader.
Der er placeret 182 m2 solceller på taget orienteret ligeligt mod SØ og NV og med en hældning på 12,5 grader. Tagpanelernes samlede kWp er 32 (effektivitet 17,7 %), og de har en årlig produktion på ca. 25.000 kWh. De er koblet på to Fronius invertere på 12,5 kW hver.


Der er 202 m2 solceller på facaderne med en samlet effekt på ca. 32 kWp (effektivitet 15,9 %). De 10 paneler på gavlene er tilsluttet en Fronius 8,3 kW inverter. På den sydvestlige facade er panelerne placeret under forskellige skyggeforhold, og bliver dermed også belastet forskelligt. De forskellige paneler er derfor hver især tilsluttet en modul optimizer fra Solaredge og herefter samlet tilsluttet en inverter fra Solaredge på 17 kW.
Totalt yder solcelleanlægget (tag og facade) en forventet årlig ydelse på ca. 45.000 kWh. Se den estimerede fordeling af produktionen i nedenstående faktaboks vedr. solceller.

FAKTABOKS VEDR. SOLCELLER - placering, arealer, effekt, produktion og strømpris

billed10

*Den reelle merpris for solpaneler på karnapper skal reduceres med 15 - 20 %, da panelerne her erstatter udvendig beklædning af altan, der jf. lokalplan skal lukkes for støj.


Selv når sparet facadebeklædning på karnapper modregnes, er den strøm, som facaden producerer, godt tre gange så dyr som strøm produceret på taget.


Merpris skyldes lodret montage, hensyn til skygger, æstetiske krav og udgifter til ophængningssystem.


Priser er baseret på siliciumpriser i 2014.

 billed11

Da de største paneler har et areal på 5,7 m2, har det været nødvendigt at udvikle et nyt ophængningssystem. Systemet er af hensyn til brandmodstand udført i stål (rustfrit), og af æstetiske årsager er montagesystemet udført som et rammeløst system, der bortset fra nogle ekstra sikringsbeslag er helt skjult, når elementerne betragtes forfra.

Energilagring med flowbatterier
Pga. den periodisk store overskudsproduktion af el, er det oplagt at kunne gemme noget af energien i huset i stedet for at sende den ud på nettet. Bygherren har derfor valgt at teste en ny, men meget sikker flowbatteri-teknologi til lagring af solcellestrøm.
Med batteriet kan det forbrug, som Bolig+ trækker direkte fra solpanelerne, øges fra ca. 25 % til ca. 50 %, altså en fordobling. Denne forøgelse har stor økonomisk betydning for beboernes el-regnskab, eftersom en kWh fra solcellepanelet, som bruges direkte af BOLIG+, er næsten 2 kr. billigere end én indkøbt kWh fra elselskabet.

Inventar
Inventar i køkkener og badeværelser er fra HTH.

Lars Kvist og Simon Kamper, oktober 2016