BOLIG+ er et ambitiøst initiativ med fokus på realisering af sunde, fleksible og energioptimerede boliger af høj arkitektonisk kvalitet.

På denne side kan du følge med i BOLIG+ processen og blive opdateret på projektets nyeste erfaringer.

Herunder finder du artikler om BOLIG+ erfaringer med projektering og monitorering vedr. INDEKLIMA

Atmosfærisk

Via tilpasset ventilation sikres et godt atmosfærisk indeklima. Om vinteren tilpasses luftmængden via en fugtføler, og de enkelte beboere har også mulighed for manuelt at regulere luftmængden. Om sommeren kan beboerne slukke for ventilationsanlægget og benytte sig af naturlig ventilation. Anlægget slukkes enkelt og skal i princippet styres på samme vis som radiatorerne; når vinduerne åbnes, slukkes radiatorerne og ventilationen. Ventilationen tænder dog automatisk igen ved rumføler på badeværelset, således at det sikres, at fugt og lugt bortventileres.

Simon Kamper, januar 2016

Lyd (Lukkede altaner)

BOLIG+ i Søborg ligger ud til en meget trafikeret gade, hvorfor det er vigtigt at afskærme for støj fra gaden. Det er således et krav i lokalplanen, at altaner skal glasinddækkes. Glasinddækkede altaner indgår derfor i dette projekt modsat projektet i Aalborg, hvor de bevidst er fravalgt, se evt. afsnit 5.10. For at imødekomme ”misbrug” af den glasinddækkede altan er den i karakter og konstruktion udført som et uderum. Derved holdes altanen kølig og indbyder ikke til inddragelse i boligens areal.

Læs mere...

Dagslys

Det har været projektgruppens intention at skabe boliger med gode dagslysforhold. De fleste rum lever således op til de kommende dagslyskrav i BR2020. De glasinddækkede altaner er udført med glas hele vejen rundt og udført med enkeltlagsglas ud mod vejen og med trelagsglas ind mod boligen for at maksimere lysindfaldet. Den trekantede form giver ligeledes et større lysindfald ved altanes smalle side.

Simon Kamper, januar 2016

Termisk indeklima

Siden projektet i Aalborg er kravene til specielt det termiske indeklima blevet skærpet i de frivillige energiklasser lavenergiklasse 15 (som nu er BR15) og Bygningsklasse 2020 (BOLIG+ Søborg er opført efter BR10, men lever generelt op til Bygningsklasse 2020 krav). Der har derfor været ekstra fokus på, at dette er overholdt i det nye projekt. Der er således udført simuleringer (BSim) af det termiske indeklima, således at det overholder kravende om maksimalt 100 timer over 27 grader og maksimalt 25 timer over 26 grader. Dette krav er sidenhen lempet i det nye bygningsreglement BR15, og BOLIG+ har derfor et forventelig termisk indeklima, som er bedre end bygningsreglementet BR15.

Læs mere...

Indeklima

Godt indeklima er et af BOLIG+ dogmerne. Energineutraliteten må ikke opnås på bekostning af indeklimaet. Dette er en interessant og helt relevant udfordring, ikke kun for BOLIG+ byggeri, men for alt nyt byggeri, der opføres i Danmark. Højisolerede konstruktioner og lavenergivinduer med positiv energibalance nedbringer behovet for varmetilførsel, men øger også tendensen til overophedning af boligen. Kan dette løses blot ved en behersket anvendelse af glasarealer og naturlig ventilation, når der ikke er råd til udvendig solafskærmning og køling?

Læs mere...

Indeklima

Bygningens geometri blev stort set fastholdt i projekteringsfasen, og indeklimamæssigt var der således ingen forandringer til indeklimaet i forhold til de ydre påvirkninger. Men af andre årsager (se afsnit 6.1.6) blev det valgt at skifte byggekoncept, hvorfor bygningen gik fra at være en let bygning til en tung bygning bestående af beton. Evt. overophedning ville således blive mindre, da den termiske masse ville udjævne spidsbelastningerne.

Simon Kamper, januar 2016

Indeklima

Det var vigtigt for teamet, at der skulle være et godt indeklima. Dagslysmæssigt var dette dog en udfordring på grund af lokalplanens volumenkrav. For at kunne bygge de nødvendige kvadratmetre var det nødvendigt at benytte hele byggefeltets bredde. Dette gav nogle dybe lejligheder. Bl.a. derfor blev glasinddækkede altaner fravalgt, da det ville forringe dagslyset endnu mere og samtidig øge risikoen for overophedning af bagvedliggende bolig.

Læs mere...

Godt og sundt indeklima

Luftkvalitet
Kvaliteten af indeklimaet i en bygning kan vurderes ud fra sundhedsmæssige overvejelser og hensynet til, hvordan luftkvaliteten opleves af mennesker. Indeluftkvaliteten afhænger hovedsagelig af balancen mellem forureningskilder og hvor meget luft, der tilføres bygningen (ventilation) for at fortynde forureningen. Forureningskilder kan ud over byggematerialer blandt andet være forbrugerprodukter (f.eks. til vedligeholdelse af materialeoverflader og rengøring) og menneskers aktivitet (f.eks. madlavning).

Læs mere...

Overophedning

Overophedning af en bygning eller en del af en bygning er et stigende problem i takt med at kravene til isolering stiger. Det er imidlertid muligt at minimere eller helt undgå problemer med overophedning ved at have opmærksomhed på problematikken i designfasen, og ved på et tidligt tidspunkt i processen at etablere et tæt samarbejde mellem arkitekt og ingeniør.

Læs mere...

Reduktion af overophedning i forslagene

Tre af de konkurrerende hold har arbejdet med muligheden for lukning af bygningens øst- og vestvendte altaner. Dette reducerer solindfaldet og tilgangen af dagslys til boligerne og øger samtidig risikoen for reduceret naturlig ventilation via de vinduer, som vender ud mod altanerne.

Læs mere...

Metoder til reduktion af overophedning

Der findes en række metoder til at reducere risikoen for overophedning af en bygning. Metoderne oplistes her i den rækkefølge som de bør introduceres i byggeriet for at opnå en energioptimeret løsning. Naturligvis er den bedste løsning først at reducere de interne belastninger som fx udstyr og belysning. Dette er dog ikke muligt i forbindelse med byggesagsbehandling, hvor beregningen af bygningens energiforbrug skal ske under standardforudsætninger.

Læs mere...

Dagslys

I de fem BOLIG+ forslag var det ikke umiddelbart muligt at imødekomme kravene i konkurrencebetingelserne for alle rum i alle lejligheder på grund af den nærliggende nabobygning mod øst. Og delvis på grund af lokalplanens forudsætning om en ret dyb bygning. Der er derfor i en vis udstrækning arbejdet med gennemlyste rum, som har vinduer til begge facader.

Læs mere...

Gulvvarme 

I lavenergibyggeri er der en potentiel konflikt mellem gulvvarme og for høje rumtemperaturer. For at f.eks. flisegulve skal være behagelige at gå på med bare tæer skal overfaldetemperaturen være 26-27°C. Men en så høj overfladetemperatur leder i lavenergibyggeri til en rumtemperatur, der er højere end de ca. 22°C, som de fleste finder behageligt  – samt et øget varmetab.

Læs mere...

Rumtemperaturer

Undersøgelser antyder, at et flertal finder en rumtemperatur på 22°C mest behagelig i fyringssæsonen. I sommermånederne har de fleste ikke problemer med, at temperaturen i dagtimerne ligger 2-3 grader højere end 22°C, bl.a. fordi vi har tyndere tøj på om sommeren.

Læs mere...

Opvarmning

Rumopvarmningsbehovet i energineutralt byggeri må nødvendigvis være meget lavt for at begrænse det nødvendige solcelleareal. Brugsvandsbehovet er i princippet identisk med brugsvandsbehovet i traditionelt byggeri, men i energineutralt byggeri vil det typisk være større end rumopvarmningsbehovet.

Læs mere...

Naturlig og hybrid ventilation 

Elforbruget til ventilatorer i balanceret mekanisk ventilationsanlæg udgør i lavenergibyggeri et ikke uvæsentligt energiforbrug. Det er derfor nærliggende at anvende naturlig ventilation specielt i den del af året, hvor der ikke er et opvarmningsbehov. 

BR08, som var gældende under BOLIG+ konkurrencen, gav mulighed for både naturlig ventilation og afkastventilation i etagebyggeri. Dette er i BR10 ændret, så det om vinteren kun er tilladt at anvende balanceret mekanisk ventilation med varmegenvinding i etagebyggeri.

Læs mere...

Central vs. decentral ventilation

Elforbruget til ventilatorerne i balanceret mekanisk ventilation er en ikke uvæsentlig post i energiregnskabet for lavenergibyggeri. Det er derfor vigtigt at nedbringe tryktabene i ventilationsanlæggene.

Læs mere...

Ventilation 

Ventilation af bygninger er nødvendig for at opnå et godt og sundt indeklima. Der er i princippet ikke forskel på ventilationskravet i energineutralt og traditionelt byggeri, men der kan gøres meget for at nedbringe det nødvendige energiforbrug til ventilation.

Energiforbruget til ventilation består dels af elforbruget til ventilatorer og styring og dels af varmetab, fordi varm rumluft erstattes med koldere udeluft.

Læs mere...