BOLIG+ er et ambitiøst initiativ med fokus på realisering af sunde, fleksible og energioptimerede boliger af høj arkitektonisk kvalitet.

På denne side kan du følge med i BOLIG+ processen og blive opdateret på projektets nyeste erfaringer.

Lokalplan

Lokalplan 12-072, ”Slagteriområdet, Nørresundby Midtby” (Aalborg kommune, 23 jan 2007) var gældende for konkurrenceområdet.

Det maksimale antal m2 for nybyggeri inden for lokalplanområdet var fastlagt til 72.000 m². Desuden skulle ca. 3000 m² af den eksisterende bebyggelse bevares. Byggemulighederne svarede til en samlet bebyggelsesprocent for området på ca. 76. De 72.000 m² byggemulighed fordelte sig således, at 30.000 m² udelukkende kunne anvendes til boligformål, 17.000 m² udelukkende kunne anvendes til erhverv, og 25.000 m² kunne anvendes til enten boliger eller erhverv. Ved en gennemsnitlig boligstørrelse på 100 m² kunne det samlede område således rumme mellem 300 og 550 boliger.

Lokalplanområdet blev opdelt overordnet i to dele, parallelt med Limfjorden. Den mest fjordnære del blev først og fremmest til boliger, mens den bagvedliggende del op mod Vestergade skulle indeholde størstedelen af områdets erhvervsareal.

Denne overordnede opdeling til forskellige anvendelser var dels valgt, fordi boligdelen på den måde kunne fredeliggøres og gives optimale lys- og udsigtsforhold ved fjorden, dels fordi arealerne nærmest Vestergade på grund af trafikstøj ikke var velegnede til boliger. Langs Vestergade blev den eksisterende randbebyggelse fastholdt i den vestlige del af området.

Området langs banen blev i store træk fastholdt til grønt område med mulighed for indpasning af anlæg med forbindelse til det rekreative liv ved fjorden. I den sydlige del af lokalplanområdet blev bebyggelsen disponeret i tre store, u-formede bebyggelser, som åbner sig mod fjorden.

Af hensyn til fremtidige forventede vandstandsstigninger skulle stueetagerne og friarealet mellem bygningerne hæves ca. 1 meter over det nuværende terræn. De grønne rum mellem bygningerne fik derved en naturlig afgrænsning mod den offentlige havnepromenade og tilsvarende mod vejarealerne mellem de tre u’er.

For bebyggelsen generelt var der fastlagt bestemmelser om, at der skulle være ’slip’ i randbebyggelsen på denne måde indbydes der til passage gennem området og til mangeartede indkig med en god oplevelse af årstidernes og vejrligets skift.

I delområde B3I, dvs. konkurrenceområdet, giver lokalplanen mulighed for at opføre en bebyggelse i op til 10 etager, begrundet i ønsket om bebyggelsesmæssigt at give muligheden for at spille op til det store, grønne landskab, der her gradvist åbner sig mod vest, samt jernbanebroens karakteristiske og markante bygningsværk.

 

Designmanual for Slagteriområdet, Nørresundby. Aalborg Kommune, rev. dec. 2007

For at sikre en ensartethed i lokalplanområdets byrum havde Aalborg Kommune udarbejdet en designmanual, som gav fælles retningslinjer for valg af materialer, belysning og inventar mv. på områdets veje, pladser, stier og grønne områder.

Designmanualen var udarbejdet som supplement til lokalplanen og havde til hensigt at virke inspirerende og retningsgivende for udarbejdelsen af områdets veje og grønne arealer. Materialer og inventar var foreslået for at sikre en helhed internt i den nye struktur og for at sikre, at de ubebyggede arealer, opholdsarealer, veje, stier mv. får en høj og ensartet standard. Designmanualen, som var bindende ved anlæg og indretning af disse arealer, var tinglyst sammen med lokalplanen.