BOLIG+ er et ambitiøst initiativ med fokus på realisering af sunde, fleksible og energioptimerede boliger af høj arkitektonisk kvalitet.

På denne side kan du følge med i BOLIG+ processen og blive opdateret på projektets nyeste erfaringer.

HERUNDER FINDER DU ARTIKLER OM BOLIG+ ERFARINGER MED LOKALITETENS BETYDNING OG ARKITEKTONISK KVALITET

Arkitektur

På grundlag af de erfaringer som projektgruppen har med sig fra Aalborgprojektet, er der ikke behov for den store indledende afklaringsproces, vi kender udfordringen, inden vi går i gang. Vi ved, at implementering af solpaneler i arkitekturen er en æstetisk udfordring, vi skal håndtere. Så snart vi bygger højere end 2 etager, bliver det en udfordring at opfylde BOLIG+ krav alene med solpaneler på taget, vi kommer derfor til at tage facaderne i brug.

Læs mere...

Arkitektur

Den primære opgave i forslagsfaserne var at fastholde de arkitektoniske intentioner fra konkurrencen. Udfordringerne var ændringer i hovedkonstruktionen – fra Bau-How system til betonelementbyg – og hvad det medførte af udfordringer i forhold til dagslys, altanmontage mv.

Læs mere...

Arkitektur

Huset ville stå i en maritim kontekst præget af industrielle havneanlæg, nyopskudte boligbyggerier, jernbanebroen over Limfjorden og udgør samtidig afslutningen på bebyggelsen – ”Mellem broerne”. Huset skal indgå i dialog med omgivelserne, markere afslutning på den nye boligbebyggelse, der er skudt op imellem broerne over Limfjorden, måske udfordre mondæniteten – jeg er s’gu min egen – jeg er BOLIG+!

Læs mere...

Lokalitet og Miljø (uddrag fra lokalplanen)

Omgivelser 

Nørresundby er opstået på sydsiden af Skansebakken på en langstrakt, smal flade mod Limfjorden. Skansebakken rejser sig op til 40 meters højde bag området. Landskabet er et resultat af istiden og er præget af to træk: Store, flade sletter samt bakker, der rejser sig over sletterne. Sletterne er tidligere havbund, mens bakkerne i Aalborg og Nørresundby er højtliggende kridtbakker. Indvinding af kridt og ler i bakkerne har sat tydelige spor i landskabet og har spillet en central rolle i den tidlige industrialisering af byerne.

Læs mere...

Lokalplan

Lokalplan 12-072, ”Slagteriområdet, Nørresundby Midtby” (Aalborg kommune, 23 jan 2007) var gældende for konkurrenceområdet.

Det maksimale antal m2 for nybyggeri inden for lokalplanområdet var fastlagt til 72.000 m². Desuden skulle ca. 3000 m² af den eksisterende bebyggelse bevares. Byggemulighederne svarede til en samlet bebyggelsesprocent for området på ca. 76. De 72.000 m² byggemulighed fordelte sig således, at 30.000 m² udelukkende kunne anvendes til boligformål, 17.000 m² udelukkende kunne anvendes til erhverv, og 25.000 m² kunne anvendes til enten boliger eller erhverv. Ved en gennemsnitlig boligstørrelse på 100 m² kunne det samlede område således rumme mellem 300 og 550 boliger.

Læs mere...

Form og funktion (uddrag fra lokalplan og konkurrenceprogram)

Som det fremgår af lokalplanen, er konkurrenceområdet udlagt til et arkitektonisk eksperimentarium med mulighed for en bebyggelse på 7.000 m², der partielt kan opføres i op til 10 etager (svarende til maksimalt 38 m bygningshøjde). Bygningshøjden måles fra naturligt terræn, dog minimum fra den lavest tilladte sokkelkote på 2 meter jf. højdesystem DVR90, der gælder alt nybyggeri i området. Sokkelkoten skal fremtidssikre bebyggelsen i området mod forventede vandstandsstigninger og minimere oversvømmelsesrisikoen.

Læs mere...

Boligkvalitet (uddrag fra konkurrenceprogrammet)

Intentionen var at etablere en bebyggelse med nye, overraskende boligtyper, der henvender sig til både enlige, par, børnefamilier og seniorer.

Beboerne forventedes dels at være mennesker med et aktivt arbejdsliv uden for hjemmet, dels mennesker med hjemmearbejde og dels mennesker, der er uden for arbejdsmarkedet. Boligerne skulle tilsammen rumme muligheder for forskellig livsstil og et rigt spektrum af fritidsaktiviteter.

Læs mere...

Geografisk placering

I konkurrencen i Aalborg var byggefeltet orienteret nord-syd med et krav fra kommunen om at bygningens højst måtte være 6 etager i den nordlige ende af byggefeltet og 10 etager mod Limfjorden i byggefeltets sydlige ende. Denne orientering er ikke optimal med hensyn til udnyttelse af solenergi i det nuværende energisystem, men en del af den lokale kontekst som de konkurrerede skulle forholde sig til, hvilket klart kan ses af de fire BOLIG+ forslag.

Læs mere...

Arkitektur 

Arkitektonisk kvalitet i BOLIG+

Energirigtig arkitektur har ikke et særligt udtryk eller en given form – da forudsætningerne for at bygge energirigtigt dels knytter sig til de øvrige forudsætninger, og dels kan ændre sig fra en kontekst til en anden.

Læs mere...

Vinduer

Vinduer er både en kilde til varmetilførsel og lysindfald i en bygning, og samtidig den del af bygningen, som er dårligere isoleret end den resterende del af klimaskærmen. Det betyder, at vinduernes forskellige kvaliteter med hensyn til maksimal isoleringsevne eller maksimalt indfald af sol og dermed udnyttelse af solvarme med fordel kan varieres i bygningen under hensyn til verdenshjørnerne.

Læs mere...

Uderum eller lukkede altaner som bufferzoner

Traditionelt har inddækkede uderum (opvarmede som uopvarmede) været anset som at give et positivt energibidrag til bygningen. Dette er måske en sandhed under forandring med fremkomsten af energineutrale bygninger med kraftigt isolerede facader.

Læs mere...

Passive energiløsninger

Der findes en række passive løsninger til at sikre energieffektiviteten for en bygning. I nedenstående artikler gives en række (ikke udtømmende) eksempler på sådanne passive løsninger.

Læs mere...

Justering af BOLIG+ krav under hensyn til erfaringer fra den aktuelle placering af BOLIG+ i Aalborg

Som grundlag for udskrivelse af projektkonkurrence for et BOLIG+ etageboligbyggeri i Aalborg fastlagde BOLIG+ styregruppen nogle simple, men absolut ambitiøse energikrav. 

Disse krav var grundlaget for vurderingen af konkurrencens fem indkomne forslag, og var fortsat grundlaget for det videre arbejde med vinderprojektet i den efterfølgende konkretiserings- og projekteringsfase.

Læs mere...

Samme BOLIG+ for forskellige bygningstyper

Definitionen af kravene til BOLIG+ var forud for konkurrencen defineret på nøjagtig samme måde for alle typer bygninger. BOLIG+ styregruppen indsendte ansøgning om støtte med beskrivelse af tre forskellige BOLIG+ projekter: Parcelhuse, rækkehuse/tæt-lav byggeri og etageboligbyggeri.

Læs mere...

Arkitektur & Kontekst

BOLIG+ boligen skal udtrykke sammenhæng mellem form og konstruktion og besvare funktionelle og energimæssige krav på overbevisende facon. 

BOLIG+ skal endvidere samtænkes med omgivelserne i et formsprog, der holder over tid og samtidig udtrykker den tid, som byggeriet bliver til i.

Læs mere...

BOLIG+ i Aalborg

BOLIG+ var i dialog med mange danske kommuner om muligheden for at bygge et etageboligbyggeri efter BOLIG+ principperne, og valget faldt på Aalborg Kommune.

I Aalborg er der fokus på god arkitektur og bæredygtig byudvikling. Aalborg kommune har i Lokalplan 12-072 vedr. Slagteriområdet i Nørresundby Midtby udlagt et areal til arkitektureksperimentarium med mulighed for bebyggelse i op til 10 etager.

Læs mere...

Prækvalifikation

Styregruppen bag BOLIG+ valgte at gennemføre BOLIG+ konkurrencen i Aalborg som en projektkonkurrence, idet man anså det som mest sandsynligt, at konkurrencen ville blive attraktiv og projektet gennemført, hvis der lå en konkret byggesag i pipelinen for de kommende hold bag BOLIG+.

Læs mere...